Algemene voorwaarden

Voor vragen over deze algemene voorwaarden, de website, het privacybeleid of andere kunt u ons contacteren :
Per e-mail : info@gewoonwijfotografie.be
Per telefoon : +32 (0)473 51 80 26 (tussen 9 en 17 uur van maandag tot en met vrijdag)
Per brief op het volgend adres :
Gewoon Wij
Aststraat 43
9170 Sint-Gillis-Waas

BTW-nummer : BE0736.778.841

De prijzen zijn die die uitdrukkelijk vermeld zijn op de factuur. Het boeken van een shoot welke schriftelijk werd bevestigd is steeds met aankoopverplichting.
In geval van tegenstrijdigheid van inhoud op offerte, levering en factuur gaat het bedrag op factuur voor.

FACTURATIE EN BETALINGEN

De betalingen gebeuren op het rekeningnummer BE69 7512 1043 5678 na toezending van factuur en voor het plaats vinden van de fotoshoot behalve bij Feestelijke reportages en bedrijfsreportages. Dan wordt er een voorschot van 50% gevraag voor het plaats vinden van de fotoshoot en 50% afgerekend na de fotoshoot, maar voor het afleveren van de beelden.

Bedragen zijn verschuldigd binnen de 15 dagen na factuurdatum.

Bij laattijdige betaling van een factuur verliest de opdrachtgever het voordeel van de betalingstermijn met betrekking tot alle openstaande facturen, die ook onmiddellijk opeisbaar worden evenals de daarop betrekking hebbende factuurinteresten en het schadebeding.

Bij niet of laattijdige betaling houd Kimberley Janssens zich het recht om alle verdere prestatie op te schorten tot volledige betaling van het nog openstaande factuurbedrag bekomen is.

Van rechtswege, en zonder enige aanmaning, zijn verwijlintresten van 12 % per jaar verschuldigd op het saldo van de factuur vanaf de vervaldag tot datum van de volledige betaling.

Bij toepassing van art. 1139, 1147 en 1152 van het Burgerlijk Wetboek zal na het verlopen van de betalingstermijn het onbetaalde bedrag van de factuur van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is, vermeerderd worden met 10%, met een minimum van 50 euro ten titel van contractuele forfaitaire schadevergoeding.

Voor alle betwistingen en geschillen inzake de onderhavige factuur behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van het Vredegerecht te Sint-Niklaas en de Arbeidsrechtbank te Dendermonde .

UITVOERING OPDRACHT

Kimberley Janssens zal de opdracht uitvoeren in overeenstemming met deze algemene voorwaarden
Kimberley Janssens bepaalt autonoom de wijze waarop de verleende opdracht (die in samenspraak is met de opdrachtgever tot stand kwam) uitgevoerd wordt.
Kimberley Janssens heeft het recht om de opdracht geheel of gedeeltelijk, zonder kennisgeving en tegen kostprijs, te laten verrichten door derden.

SPECIFIEKE VOORWAARDEN: INTELLECTUEEL EIGENDOM

De content is bescherm door auteursrecht.

GEBRUIK DOOR DE KLANT
De klant zal de digitale bestanden enkel gebruiken volgens de voorwaarde in deze overeenkomst. De digitale bestanden zijn voor persoonlijk gebruik en mogen niet gebruikt worden voor wedstrijden of verkoopsdoeleinden.

Gewoon Wij verleent de klant een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, eeuwigdurende licentie voor persoonlijk gebruik om de digitale bestanden alleen via print te reproduceren voor niet-commercieel gebruik, inclusief maar niet beperkt tot herdrukken, vergrotingen, geschenken aan familie en vrienden, diavoorstellingen en webpagina’s. Titel en eigendom, en alle rechten nu en in de toekomst, van en voor de digitale bestanden blijven exclusief bij Gewoon Wij. Er zijn geen garanties, expliciet of impliciet. De media worden geleverd “zoals ze zijn.”

SOCIALE MEDIA
De klant mag blogpostlinks, Instagram foto’s en Facebook-albums delen door gebruik te maken van de deelfuncties en door de verspreiding van directe links. Alle afbeeldingen die op sociale media worden geplaatst, vereisen een directe link of vermelding naar Gewoon Wij – Fotografie. De klant mag de foto’s op geen enkele andere manier kopiëren, downloaden, screenshots maken of vastleggen. De klant mag ook geen foto’s bijsnijden, bewerken of filters toevoegen. Dit omvat het “automatische” filter van Facebook en Instagram. Als u dat doet, krijgt u mogelijk een boete van €200 per foto.

WAT JE MAG DOEN
Persoonlijk, niet-commercieel gebruik van de digitale bestanden omvat:
– Weergeven op persoonlijke websites en computers;
– Het maken van fotoafdrukken/fotocadeaus/fotoalbums voor persoonlijk gebruik.

ARTIKEL 4: WAT JE NIET MAG DOEN
De klant mag niet:
– Wederverkopen, herlicentieëren, sublicentie’s aanmaken, herdistributiëren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Gewoon Wij.
– De digitale beelden gebruiken op welke manier dan ook waarin u geld in rekening brengt, vergoedingen int of enige vorm van vergoeding ontvangt.
– De digitale bestanden gebruiken in advertenties.
– De digitale bestanden gebruiken op een pornografische, obscene, illegale, immorele, lasterlijke of lasterlijke manier.
– De digitale bestanden gebruiken in handelsmerken, logo’s of servicemerken.
– De digitalen bestanden delen om te laten downloaden.
– Gewoon Wij is niet aansprakelijk voor claims van derden of incidentele schade, gevolgschade of andere schade die voortvloeit uit deze licentie of het gebruik van de digitale beelden door de klant.

ARTIKEL 5: LICENTIE/AUTEURSRECHT
Alle beelden zijn eigendom van Gewoon Wij en zijn auteursrechtelijk beschermd door de wet. Geen van deze mag worden gekopieerd, gebruikt of gepubliceerd voor commerciële doeleinden zonder de duidelijke toestemming van Gewoon Wij om dit te doen. Gewoon Wij behoudt zich het recht voor om alle afbeeldingen van de klant op website, blogs of ander gerelateerd marketingmateriaal te gebruiken.

Daarnaast heeft Kimberley Janssens van Gewoon Wij:
– Het recht om het werk te verspreiden en meedelen aan het publiek in elke context en voor alle uitingen.
– Het recht het werk te bewerken of wijzigen in elke context en voor alle uitingen.
– Zonder enige beperking van tijd
Het verlenen van een tijdelijke gebruiksrecht biedt het recht aan de opdrachtgever om in het kader van zijn activiteiten deze vermogensrechten op volgende vlak te exploiteren:
– Het recht het werk te verspreiden en meedelen aan het publiek voor de specifieke context en uitingen zoals overeengekomen tussen Kimberley Janssens en de opdrachtgever.
Kimberley Janssens behoudt het recht om het werk te gebruiken als voorbeeld of ter promotie van eigen diensten

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomsten.
Alle geschillen die zouden voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomsten en alle betwistingen omtrent de interpretatie van de overeenkomst dienen voorgelegd te worden aan de rechtbank van het arrondissement Dendermonde. Onmogelijk wordt, hetzij mogelijk mits wijziging van contractvoorwaarden.

AFFILIATE

Deze website werkt met affiliate partners

Als de klant niet tevreden is over de dienstverlening kan hij hier contact opnemen via info@gewoonwijfotografie.be

Laatste aanpassing 02.2023

Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief

Schrijf je in en win! Eerst en vooral ontvang je tal van super leuke tips om zelf jouw kinderen nog leuker op beeld vast te leggen. Toch is er nog een extra voordeel aan ingeschreven te zijn op de nieuwsbrief. Je maakt namelijk 2x per jaar kans op het winnen van een gezinsshoot!

Geef gezinnen met extra zorgen een stukje van hun fotoshoot cadeau.

Meer wetenDoneer